Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen
  Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen de BVBA Exos-Locius ( ITS4LIFE ) en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.
  Ander of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de BVBA Exos-Locius werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van de BVBA Exos-Locius worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.
 2. Voorstellen, Aanbiedingen
  Alle voorstellen, aanbiedingen, brochures, catalogen en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege de BVBA Exos-Locius.
 3. Bestellingen.
  Elke bestelling, opdracht of order van de klant, van zodra ontvangen door de BVBA Exos-Locius, in welke vorm ook, verbindt onherroepelijk de klant.
  Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn niet meer mogelijk, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de BVBA Exos-Locius. De BVBA Exos-Locius is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.
 4. Prijzen
  De door de BVBA Exos-Locius vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele toeslagen en kosten.
 5. Uitvoeringstermijnen.
  De uitvoeringstermijnen van de BVBA Exos-Locius zijn benaderend en informatief. Ze worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Vertragingen in de uitvoering geven geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en door de BVBA Exos-Locius aanvaard en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst.
  Toeval en overmacht geven de BVBA Exos-Locius het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij de BVBA Exos-Locius of haar onderaannemers zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst zou verhinderen of onmogelijk maken, wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd.
 6. Klachten.
  Klachten omtrent door de BVBA Exos-Locius geleverde diensten moeten onmiddellijk na hun ontdekking bij aangetekend schrijven worden gemeld aan de BVBA Exos-Locius en uiterlijk binnen de 5 dagen na voltooiing van de dienst.
 7. Annulatie.
  Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de BVBA Exos-Locius. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan de BVBA Exos-Locius, hetzij de uitvoering van de overeenkomst en de integrale betaling eisen, hetzij kan de BVBA Exos-Locius de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50 % van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling.
 8. Betalingsvoorwaarden.
  Al onze fakturen zijn contant betaalbaar op de bedrijfszetel, tenzij anders is overeengekomen. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.
  Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro en onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele procedure- en invorderingskosten zoals bepaald in art.5 van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand.
  De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur veroorzaakt de opeisbaarheid van rechtswege van alle facturen, zelfs indien zij nog niet vervallen zijn. Tevens behoudt de BVBA Exos-Locius zicht het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding.
 9. Voorzieningen – aansprakelijkheid.
  De klant moet ervoor zorgen dat alle noodzakelijke voorzieningen voor de uitvoering van de bestelde diensten door de BVBA Exos-Locius op het terrein aanwezig zijn. Alle kosten inzake het gebruik van de voorzieningen door de BVBA Exos-Locius blijven ten laste van de klant.
  De klant draagt er tevens zorg voor dat het terrein waar de bestelde werken moeten worden uitgevoerd toegankelijk is voor de BVBA Exos-Locius, alsook voor zijn onderaannemers en leveranciers, dit met machines, vrachtwagens en ander eventueel noodzakelijk materiaal.
  Eventuele beschadigingen aan bestaande toegangswegen vallen niet ten laste van de BVBA Exos-Locius.
  Indien speciale werken moeten worden uitgevoerd voor het wijzigen of maken van een toegangsweg of indien er een moeilijkere of meer gespecialiseerde werkmethode dient te worden toegepast, valt dit ten laste van de klant. De klant zorgt tevens voor de nodige vergunningen voor de uitvoering van de werken. Op de BVBA Exos-Locius rust terzake geen enkele aansprakelijkheid.
  Iedere aansprakelijkheid van de BVBA Exos-Locius voor de geleverde diensten is beperkt tot het bedrag van de factuur die door de BVBA Exos-Locius aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde diensten. Eveneens is de aansprakelijkheid van de BVBA Exos-Locius beperkt tot de directe schade (met uitzondering van schade aan gazons). Voor indirecte schade en gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. De BVBAExos-Locius is enkel aansprakelijk voor de schade die gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege de BVBA Exos-Locius.
 10. Eigendomsvoorbehoud.
  Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen blijven de verkochte goederen tot volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, de eigendom van de BVBA Exos-Locius, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan.
  Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van de goederen op de klant overgedragen, zulks van zodra de goederen de bedrijfszetel, werkhuizen of magazijnen van de verkoper te verlaten. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als eigendom van de verkoper. De betalingen worden eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot gebruikte of verder verkochte goederen.
 11. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten van de BVBA Exos-Locius worden beheerst door het Belgisch recht.
 12. Bevoegde rechtbanken
  Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.